กรณีบริษัทนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร ถือเป็นภาษีซื้อของเดือนที่นำส่ง ไม่ใช่เดือนที่จ่ายให้กับบริษัทต่างประเทศ ถูกต้องหรือไม่

          กรณีบริษัทต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทต้องยื่นแบบ ภ.พ.36 ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้นั้น เนื่องจากความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายสินค้าหรือให้บริการจะเป็นไป ตามมาตรา 78 และ 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น หากภาษีซื้อเกิดขึ้นในเดือนใด ก็เป็นภาษีซื้อของเดือนนั้นไม่สามารถนำไปเป็นภาษีซื้อภายใน 6 เดือน ถัดจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไข ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 4) ​
กรณีบริษัทที่ไม่ได้ประกอบกิจการเยี่ยงธนา กรณีบริษัทประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าเลี