กรณีบริษัททำสัญญาจ่ายค่าบริการที่ปรึกษาไม่ใช่วิชาชีพอิสระให้บุคคลธรรมดา เป็นรายเดือนและมีจำนวนเงินที่แน่นอนถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ 
กรณีบริษัทจ่ายค่าซ่อมแอร์โดยบริษัทออกใบเ กรณีบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภา