กรณีบริษัทจ่ายค่าซ่อมแอร์โดยบริษัทออกใบเสร็จเป็นค่าอะไหล่และค่าแรงแยกต่างหาก ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร

          หักภาษี ณ ที่จ่าย รวมทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ ในอัตราร้อยละ 3​
กรณีบริษัทจ้างรถรับจ้างทั่วไปไปส่งผ้าให้ กรณีบริษัททำสัญญาจ่ายค่าบริการที่ปรึกษาไ