กรณีบริษัทขนส่งจดทะเบียนเป็นธุรกิจประเภทขนส่ง รับจ้างขนส่งให้บริษัทผู้ว่าจ้าง จะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร (มีทั้งค่าเที่ยวและค่าแรงในใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน) และหากเป็นบุคคลธรรมดามารับจ้างขนส่งสินค้าให้บริษัทในกรณีเดียวกันจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          ถือเป็นการจ่ายค่าขนส่งทั้งจำนวน ไม่ว่าจะจ่ายให้กับบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ตามข้อ 12/4 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
กรณีบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ก กรณีบริษัทจ้างรถขนของจากที่หนึ่งไปอีกที่