กรณีบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้กู้ยืมเงิน จะคำนวณอัตราดอกเบี้ยอย่างไร

          1. กรณีนำเงินของตนที่มีอยู่ไปให้กู้ยืม ให้คำนวณดอกเบี้ยที่ได้รับหรือควรจะได้รับตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำในเวลาที่มีการกู้ยืม           2. กรณีนำเงินที่กู้ยืมมาจากบุคคลอื่นไปให้กู้ยืม ให้คำนวณดอกเบี้ยรับหรือควรจะได้รับตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในเวลาที่มีการกู้ยืม           ทั้งนี้ หากให้กู้ยืมไม่เต็มปี ก็ต้องเฉลี่ยตามจำนวนวันที่กู้ยืม ซึ่งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขาดประโยชน์อันควรจะได้​
กรณีบริษัท A เช่าที่พัก/ห้องพักไว้สำหรับ กรณีบริษัทขนส่งจดทะเบียนเป็นธุรกิจประเภท