เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีบริจาคเงินให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สามารถนำมาหักลดหย่อนได้หรือไม่

          ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อการกีฬาได้เท่ากับจำนวนเงินที่บริจาคจริงในปีภาษีนั้น แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน ทั้งนี้ ตามข้อ 2(68) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 294 (พ.ศ.2555)
กรณีบริจาคเงินให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดเพื่ กรณีบริษัท A เช่าที่พัก/ห้องพักไว้สำหรับ