กรณีธนาคารหักค่าธรรมเนียมจากบัญชีเงินฝากทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรม แต่ธนาคารไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ จึงไม่ทราบว่ามีค่าใช้จ่าย จนกระทั่งได้รับ Statement กรณีดังกล่าวจะสามารถออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ย้อนหลังให้ธนาคารได้หรือไม่

          กรณีการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับธนาคาร ถือเป็นการจ่ายค่าบริการ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3  ตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ และผู้จ่ายจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน แต่การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถออก 1 ครั้งต่อเดือนได้ ตามข้อ 5 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.112/2545ฯ 
กรณีที่ไม่ได้ปิดดุนหรือปิดตราสารอากรแสตม กรณีน้องชายกู้ยืมเงินร่วมกับพี่ชายเพื่อซ