กรณีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 เกินกำหนดเวลา จะมีผลอย่างไร

          1. ถูกปรับ กรณียื่นแบบเกินกำหนดเวลา หากยื่นไม่เกิน 7 วัน ปรับขั้นต่ำกระทงละ 100 บาท เกินแบบเกิน 7 วัน ปรับขั้นต่ำกระทงละ 200 บาท             2. ต้องเสียเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องนำส่ง ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร  
กรณีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 เกินกำหนดเวลา จะม กรณีที่ลูกค้าโอนเงินมาชำระค่าบริการให้บร