กรณีที่มีลูกจ้างเป็นคนต่างด้าว มีเงินได้จากค่าจ้าง เงินเดือน การยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต จะต้องกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในแบบ ภ.ง.ด.1 อย่างไร

          กรณีที่มีลูกจ้างเป็นคนต่างด้าว ถือเป็นผู้มีเงินได้จะต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ทั้งนี้การยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ทางอินเทอร์เน็ตกรณีลูกจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้กรอกข้อมูลในโปรแกรมใบแนบโดยกรอกข้อมูลในแนบที่ 1 เช่นเดียวกับกรณีลูกจ้างที่มีเงินได้จากค่าจ้าง เงินเดือน​
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
กรณีที่มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเ กรณีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 เกินกำหนดเวลา จะม