กรณีที่บริษัทในไทยร่วมทุนกับฝรั่งเศส และได้เคยเพิ่มทุนไว้ แต่ต่อมาบริษัทมีกำไรจึงต้องการลดทุนและจะนำส่งเงินที่คืนทุนไปยังต่างประเทศจะเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

          เงินลดทุนที่บริษัทจ่ายจากวงเงินกำไรของกิจการที่ลดทุนให้กับผู้ถือหุ้นถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4)(ง) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในไทย บริษัทผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษีและนำส่ง ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตราร้อยละ 15 ตามข้อ 22 แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ​
กรณีที่ทำงานประจำในต่างประเทศ และอยู่ในต กรณีที่บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีหรือไม่นำส่