กรณีที่ทำงานประจำในต่างประเทศ และอยู่ในต่างประเทศมากกว่าในไทยเกินกว่า 180 วัน และได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงเข้าบัญชีธนาคารในประเทศ ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

          ผู้มีเงินได้ประเภทเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงจากการทำงานในต่างประเทศ หากเป็นกิจการของนายจ้างในไทย และเงินได้ดังกล่าวได้รับจากนายจ้างในไทย อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้า - ออกไทย ก กรณีที่บริษัทในไทยร่วมทุนกับฝรั่งเศส และ