กรณีที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้า - ออกไทย การนับระยะเวลาที่อยู่ในไทยครบ 180 วัน นับอย่างไร

          การที่จะถือว่าเป็นผู้อยู่ในไทยในปีภาษีใดถึง 180 วัน บุคคลนั้นจะต้องอยู่ในไทยในปีภาษีเดียวกันชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะรวมระยะเวลาถึง 180 วัน ตามมาตรา 41 แห่งประมวลรัษฎากร ถ้าอยู่ติดต่อกันแต่เป็นระยะเวลาที่คาบเกี่ยวระหว่างปีภาษี คืออยู่ในปีภาษีหนึ่ง ๆ ไม่ถึง 180 วัน ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้อยู่ในไทย โดยดูจากหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประทับวันที่เดินทางเข้า จนถึงวันที่เดินทางออก
กรณีที่จ่ายค่าจ้างทำของเป็นเช็คระบุวันที กรณีที่ทำงานประจำในต่างประเทศ และอยู่ในต