เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีที่คู่สมรสของผู้มีเงินได้ถึงแก่กรรมไปตั้งแต่ปี 2544 แต่บิดามารดาของคู่สมรสได้อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ตลอดมา (คู่สมรสเป็นบุตรคนเดียว) และผู้มีเงินได้จะใช้สิทธิหักลดหย่อนบิดามารดาของคู่สมรสได้หรือไม่

          1. กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้ ในปีที่เสียชีวิต ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของคู่สมรสได้ ตามมาตรา 47(1) แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 230)           2. ในปีต่อไป เมื่อคู่สมรสเสียชีวิตการสมรสย่อมสิ้นสุดลง ตามมาตรา 1501 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้มีเงินได้ไม่มีสิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของคู่สมรสที่เสียชีวิตไปแล้ว  
กรณีที่ขอเข้าเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเ กรณีที่จ่ายค่าจ้างทำของเป็นเช็คระบุวันที