กรณีตลอดปีภาษี 2547 ได้ดูแลบิดาอายุ 60 ปีที่กำลังป่วยอยู่ แต่เสียชีวิตต้นปี 2548 ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนได้หรือไม่ และถ้าได้จะใช้หลักฐานอะไรประกอบการยื่นภาษี

          กรณีผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ตามมาตรา 47(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานรับรองการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดา โดยบิดามารดาทำหนังสือรับรองการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2548 ดังนั้น การที่บิดามารดาของผู้มีเงินได้ตายในระหว่างปีภาษีเป็นเหตุให้ผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิหักลดหย่อนไม่มีหลักฐานการรับรองการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดานั้น เมื่อผู้มีเงินได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาจริง และแสดงหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา เช่น สำเนาใบมรณบัตรและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาที่ถึงแก่ความตาย ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนบิดามารดาดังกล่าวได้ ตามมาตรา 47(1)(ญ) แห่งประมวลรัษฎากร          ​
กรณีซื้อโปรแกรมจากต่างประเทศและต้องมีพนั กรณีตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออ