กรณีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในไทย มีสิทธิหักลดหย่อนสำหรับภริยาที่อยู่ต่างประเทศได้หรือไม่

          ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย หากอยู่ในไทยถึง 180 วันในปีภาษีใด มีสิทธิหักลดหย่อนสำหรับภริยาได้ในปีภาษีนั้น ไม่ว่าภริยาจะอยู่ในไทยหรือไม่           ทั้งนี้ ตาม มาตรา 47(1)(ข) และ (3) แห่งประมวลรัษฎากร  แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560
กรณีชาวต่างชาติทำงานในไทย โดยมีมารดาอายุ กรณีชำระเงินค่าอากรไว้เกินไป และมิได้ขอค