เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีชาวต่างชาติทำงานในไทย โดยมีมารดาอายุเกิน 65 ปี อาศัยอยู่ต่างประเทศ สามารถหักลดหย่อนค่าอุปการะมารดาได้หรือไม่

          กรณีชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย และเป็นผู้อยู่ในไทย ที่จะนำมารดาที่อยู่ต่างประเทศมาหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาได้นั้น ต้องเข้าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 230) และมีเลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ของมารดา ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะรเลี้ยงดูในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย และต้องมีหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (แบบ ล.ย.03) ด้วย​
กรณีจ่ายเบี้ยประกันชีวิต จะสามารถนำมาลดห กรณีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในไทย มีสิทธิห