กรณีจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่พนักงานของบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          การจ่ายค่านายหน้าให้กับบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร  และนำส่งภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.1 โดยศึกษาวิธีการคำนวณได้จาก คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543ฯ 
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
กรณีจ่ายค่าธรรมเนียมตรวจเช็คสินค้าให้นิต กรณีจ่ายค่าบริการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 9