กรณีจัดทำใบกำกับภาษี แต่ระบุชื่อผู้ซื้อผิดต้องปฏิบัติอย่างไร

          กรณีจัดทำใบกำกับภาษีโดยมีรายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกฉบับใหม่ให้ถูกต้อง ตามข้อ 25 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ ​
กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และยังไม่ได กรณีจัดไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ต้องเสียภาษีอ