กรณีค่าซ่อมรถที่ออกใบกำกับภาษีแยกค่าอะไหล่และค่าแรงเป็น 2 ฉบับ ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายจากยอดรวมทั้งหมดแล้ว ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แยกเป็น 2 ใบด้วยใช่หรือไม่

          หากจ่ายเงินให้อู่ซ่อมรถที่เรียกเก็บเงินเป็นค่าแรง 1 ฉบับ ค่าอะไหล่ 1 ฉบับ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย จากอู่ซ่อมเป็นยอดรวม และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้อู่ซ่อมรถ 1 ฉบับ​
กรณีคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในสำนักงานปฏิบ กรณีคืนเงินล่วงหน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่