เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.95 ไว้แล้ว ต่อมาทราบว่าไม่ได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 6 ของพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ.2545 เนื่องจากสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามมาตรา 10 ของพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 405) พ.ศ.2545 จึงไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีอากร ผู้มีเงินได้ต้องรับผิดหรือไม่ อย่างไร

          คนต่างด้าวผู้มีเงินได้ต้องรับผิดในภาษีที่ชำระขาดไป แต่กรณีดังกล่าวถือว่ามีเหตุจำเป็นที่จะเสนอต่ออธิบดีเพื่อขอขยายเวลาการยื่นแบบ ตามมาตรา 3 อัฎฐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ได้ หากอธิบดีอนุมัติให้ขยายเวลาการยื่นแบบก็จะไม่ต้องรับผิดเสียค่าปรับอาญากรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดเวลา ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 41) พ.ศ.2559 และได้รับการลดเงินเพิ่มลงคงเสียในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน ตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.95 ไว้แล้ว ต่อมาทราบว่าไม่ได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 6 ของพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ.2545 เนื่องจากสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามมาตรา 10 ของพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 405) พ.ศ.2545 จึงไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีอากร ผู้มีเงินได้ต้องรับผิดหรือไม่ อย่างไร
กรณีคนต่างชาติประกอบกิจการค้าขายในไทย มี กรณีค่าซ่อมรถที่ออกใบกำกับภาษีแยกค่าอะไห