กรณีคนต่างชาติประกอบกิจการค้าขายในไทย มีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามแบบ ภ.ง.ด.90 และแบบ ภ.ง.ด.94 เป็นประจำทุกปี โดยมีการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมด้วยตนเอง หากระหว่างปีภาษีมีการเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งจะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 สามารถหักลดหย่อนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่นำส่งเองของปีภาษีที่ยื่นแบบฯ ได้หรือไม่

          ผู้มีเงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ถ้ามีเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จะนำภาษีตามเกณฑ์การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48 แห่งประมวลรัษฎากร ไปชำระก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการตามแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร  ต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาก็ได้  โดยใช้แบบ ภ.ง.ด.93  และให้ถือเป็นเครดิตของผู้มีเงินได้ในการคำนวณภาษี ตามมาตรา 52 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร           กรณีเงินได้เนื่องจากการประกอบกิจการค้าขายในไทยของคนต่างชาติ  เป็นเงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์  เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร  อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากมีรายได้เกิน 30,000 บาท ต่อปี (ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป  หากมีรายได้เกิน 60,000 บาทต่อปี ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ.2560  ) มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94  ภายในเดือนกันยายนของทุกปีภาษี ตามมาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  และยื่นแบบ ภ.ง.ด.90  ภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดจากปีภาษี ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร  หากชาวต่างชาติดังกล่าว เดินทางออกจากไทยก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร  ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 ชำระภาษีอากร (ถ้ามี) ให้เสร็จสิ้นก่อนออกเดินทางออกจากไทย ตามมาตรา 4 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  ทั้งนี้  การคำนวณหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากรเช่นเดียวกับการยื่นแบบฯ ตามกำหนดเวลา           ดังนั้น  คนต่างชาติดังกล่าว  ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 พร้อมชำระภาษีอากร (ถ้ามี) ให้เสร็จสิ้นก่อนออกเดินทางออกจากไทย  โดยคำนวณหักลดหย่อนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามมาตรา 47(1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร ได้ตามที่จ่ายจริงและมีหลักฐานการจ่าย หรือมีคำรับรองชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้มีเงินได้ของปีภาษีนั้น ทั้งนี้ ผู้จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมจะต้องเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
กรณีคนต่างชาติประกอบกิจการค้าขายในไทย มีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามแบบ ภ.ง.ด.90 และแบบ ภ.ง.ด.94 เป็นประจำทุกปี โดยมีการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมด้วยตนเอง หากระหว่างปีภาษีมีการเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งจะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 สามารถหักลดหย่อนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่นำส่งเองของปีภาษีที่ยื่นแบบฯ ได้หรือไม่
กรณีคณะทูตจะมาจัดงานที่ร้านอาหาร โดยได้ม กรณีคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในสำนักงานปฏิบ