กรณีขายสินค้าเงินเชื่อ โดยผู้ซื้อออกตั๋วสัญญาใช้เงินล่วงหน้า แต่ก่อนที่ตั๋วถึงกำหนดผู้ขายสินค้านำตั๋วไปขึ้นเงินจากธนาคารๆ จึงคิดดอกเบี้ย ซึ่งผู้ซื้อสินค้าจะจ่ายเงินชดเชยเป็นค่าดอกเบี้ยที่ผู้ขายต้องจ่ายให้ธนาคาร เงินชดเชยดังกล่าวนี้ผู้ขายต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ของบริษัทหรือไม่

          เงินชดเชยค่าดอกเบี้ย ผู้ขายต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ของบริษัท ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ​
กรณีขายสินค้าเงินเชื่อ โดยผู้ซื้อออกตั๋วสัญญาใช้เงินล่วงหน้า แต่ก่อนที่ตั๋วถึงกำหนดผู้ขายสินค้านำตั๋วไปขึ้นเงินจากธนาคารๆ จึงคิดดอกเบี้ย ซึ่งผู้ซื้อสินค้าจะจ่ายเงินชดเชยเป็นค่าดอกเบี้ยที่ผู้ขายต้องจ่ายให้ธนาคาร เงินชดเชยดังกล่าวนี้ผู้ขายต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ของบริษัทหรือไม่
กรณีขายสินค้าตามสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาซื้อข กรณีขายสินค้าให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนั