กรณีขายสินค้า ออกใบส่งของ/ใบกำกับภาษีวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 แต่ส่งสินค้าวันที่ 28 พฤษภาคม 2547 เนื่องจากส่งสินค้าไม่ทัน ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อใด

          ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เกิดขึ้น ณ วันที่ออกใบกำกับภาษี คือวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 ตามมาตรา 78 (1)(ค) แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีข้อบังคับว่าด้วยการพนักงานของบริษัทก กรณีขายสินค้าตามสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาซื้อข