กรณีข้อบังคับว่าด้วยการพนักงานของบริษัทกำหนดว่า พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือเกษียณอายุก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ต่อมา บริษัทมีโครงการให้พนักงานลาออกก่อนเกษียณอายุครบ 60 ปี โดยต้องมีอายุงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี และพนักงานได้ออกจากงานตามโครงการดังกล่าว จะถือว่าเป็นกรณีพนักงานเกษียณอายุหรือไม่ และพนักงานจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่

         กรณีตามข้อบังคับของบริษัท ให้พนักงานเกษียณอายุก่อน 60 ปี ได้ตั้งแต่แรก ต่อมา บริษัทกับพนักงานมีการตกลงกันภายหลัง เพื่อให้พนักงานออกจากงานตามโครงการลาออกก่อนเกษียณอายุ และหากพนักงานมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(36) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 1 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 292 (พ.ศ.2555) และประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 223)
กรณีข้อบังคับว่าด้วยการพนักงานของบริษัทกำหนดว่า พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือเกษียณอายุก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ต่อมา บริษัทมีโครงการให้พนักงานลาออกก่อนเกษียณอายุครบ 60 ปี โดยต้องมีอายุงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี และพนักงานได้ออกจากงานตามโครงการดังกล่าว จะถือว่าเป็นกรณีพนักงานเกษียณอายุหรือไม่ และพนักงานจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่
กรณีขอคืนเงินประมาณกี่เดือนจึงจะได้รับเง กรณีขายสินค้า ออกใบส่งของ/ใบกำกับภาษีวัน