กรณีขอคืนเงินประมาณกี่เดือนจึงจะได้รับเงินคืนภาษี

          กรณีมีเอกสารชัดเจนแสดงว่าได้มีการเสียภาษีไว้เกิน ผิด ซ้ำหรือไม่มีหน้าที่ต้องเสีย กรมสรรพากรจะดำเนินการคืนเงินภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง​
กรณีขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินได้ฯ กรณีข้อบังคับว่าด้วยการพนักงานของบริษัทก