เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินได้ฯ ถึงเกณฑ์และยื่นแบบฯ ไว้แล้ว มีอายุความขอคืนอย่างไร

          อายุความขอคืน มีดังนี้           1. กรณีถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้และนำส่งไว้เกินไปกว่าที่ควรต้องเสีย ให้ยื่นภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งถูกหักภาษีเกินไป ตามมาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 38) พ.ศ.2557 แก้ไขให้ยื่นคำร้องขอคืนภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด และใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (14 พฤศจิกายน 2557)           2. กรณีอื่น เช่น การขอคืนภาษีอากรและภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และนำส่งเกินกว่าที่ควรต้องเสีย หรือไม่มีหน้าที่ต้องเสีย ให้ยื่นภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด หรือนับแต่วันที่ยื่นรายการ ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีกู้เงินเพื่อซื้อเฉพาะที่ดิน ซึ่งมีบ้ กรณีขอคืนเงินประมาณกี่เดือนจึงจะได้รับเง