กรณีกิจการทำธุรกิจขายสินค้าพร้อมบริการ ออกใบกำกับภาษี/ใบส่งของทันที ณ วันส่งมอบ แต่ติดตั้งไม่เสร็จ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อใด และควรแยกสินค้ากับค่าติดตั้งออกจากกันหรือไม่

          กรณีขายสินค้าพร้อมบริการ เช่น ขายแอร์พร้อมติดตั้ง หากรวมราคาค่าเครื่องปรับอากาศและค่าติดตั้งด้วยกัน ถือเป็นค่าตอบแทนจากการขายสินค้า ดังนั้นกรณีดังกล่าว ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ณ วันส่งมอบ ตามมาตรา 78(1) แห่งประมวลรัษฎากร           หากเป็นกรณีแยกราคาค่าสินค้าออกจากค่าติดตั้ง ราคาค่าสินค้าถือเป็นค่าตอบแทนจากการขายสินค้า ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น เมื่อมีการส่งมอบสินค้าเช่นกัน ตามมาตรา 78(1) แห่งประมวลรัษฎากร และค่าติดตั้งถือเป็นค่าตอบแทนจากการให้บริการ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อรับชำระค่าบริการ ตามมาตรา 78/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีกำหนดราคาขายสินค้าต่ำกว่าทุน หรือขาย กรณีกู้เงินซื้อบ้าน 2 ชื่อ (กู้ร่วม) ทั้