กรณีกำหนดราคาขายสินค้าต่ำกว่าทุน หรือขายเท่าทุน กระทำได้หรือไม่

          การคำนวณมูลค่าของฐานภาษีสำหรับการขายสินค้า ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ให้ถือมูลค่าของฐานภาษีเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ทั้งนี้ราคาสินค้าดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา 79/3(1) แห่งประมวลรัษฎากร ​
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
กรณีการให้รางวัลพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งของท กรณีกิจการทำธุรกิจขายสินค้าพร้อมบริการ อ