กรณีการให้บริการตามสัญญาที่กำหนดค่าตอบแทนตามส่วนของบริการที่ทำ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อใด

          ความรับผิดตามส่วนของบริการเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระราคาค่าบริการตามส่วนของบริการที่สิ้นสุดลง เว้นแต่ได้ออกใบกำกับภาษี หรือได้ใช้บริการไม่ว่าตนเองหรือบุคคลอื่น เกิดขึ้นก่อนได้รับชำระราคาค่าบริการตามส่วนของบริการที่สิ้นสุดลง ก็ให้ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทำนั้นๆ ด้วย ตามมาตรา 78/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีการแถมสินค้าพร้อมขาย ผู้ประกอบการจดท กรณีการให้รางวัลพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งของท