กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่มิได้กระทำ เมื่อมีการจ่ายเงินได้ หากตรวจพบภายหลังจะเรียกหักภาษี ณ ที่จ่าย ย้อนหลังได้หรือไม่

          ผู้จ่ายเงินซึ่งจ่ายเงินที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย หากไม่ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้จ่ายเงินย่อมมีความรับผิดในภาษีที่ไม่หัก ณ ที่จ่ายและนำส่งร่วมกับผู้มีเงินได้ ตามมาตรา 54 แห่งประมวลรัษฎากร และต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน นับแต่วันพ้นกำหนดการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 2 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.91/2542ฯ ดังนั้น จึงไม่มีกรณีภาษีหัก ณ ที่จ่ายย้อนหลัง แต่หากจะเรียกเก็บจากผู้รับเงินก็เป็นเรื่องที่จะตกลงกันเอง  
กรณีการรับชำระราคาค่าบริการด้วยเช็ค ต้อง กรณีการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดาม