กรณีการยื่นแบบ ภ.พ.09 แจ้งเลิกกิจการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ยังไม่มีการอนุมัติให้ขีดชื่อออกจากทะเบียน ต่อมาขาดการยื่นแบบ ภ.พ.30 สรรพากรยังมีอำนาจเปรียบเทียบปรับอีกหรือไม่

          กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแจ้งเลิกกิจการแล้ว มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.พ.30 ต่อไป ตามมาตรา 85/18 แห่งประมวลรัษฎากร จนกว่าจะได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งขีดชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากอธิบดีกรมสรรพากรยังไม่มีคำสั่งให้ขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ประกอบการจดทะเบียนขาดการยื่นแบบ ภ.พ.30 ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องรับผิดชำระค่าปรับอาญา กรณีไม่ยื่นแบบ ภ.พ.30 ภายในกำหนดเวลา และเบี้ยปรับพร้อม/เงินเพิ่ม (ถ้ามี)​
กรณีการยกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ต้องออกใบกำกั กรณีการรับชำระราคาค่าบริการด้วยเช็ค ต้อง