กรณีการยกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร

          กรณีบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่ายังคงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามงวดที่ถึงกำหนดชำระจนถึงงวดที่มีการบอกเลิกสัญญา หากผู้ให้เช่าซื้อแจ้งการบอกเลิกสัญญาและนับแต่เดือนที่ส่งหนังสือแจ้งเลิกสัญญา ถือว่าไม่มีการขายจึงไม่ต้องออกใบกำกับภาษีและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามข้อ 2 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.36/2536ฯ
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ หนี้ที่จะจำหน่ายออ กรณีการยื่นแบบ ภ.พ.09 แจ้งเลิกกิจการในระ