เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ หนี้ที่จะจำหน่ายออกจากบัญชีลูกหนี้ต้องเป็นหนี้ที่มีลักษณะอย่างไร

           หนี้สูญที่จะจำหน่ายจากบัญชีลูกหนี้ต้องเป็นหนี้ที่มีลักษณะ ตามข้อ 3 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534)  ดังนี้ คือ            1. ต้องเป็นหนี้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากประกอบกิจการ หรือหนี้ที่ได้รวมเป็นเงินได้ในการคำนวณกำไรสุทธิ ทั้งนี้ไม่รวมถึงหนี้ที่ผู้เป็นหรือเคยเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นลูกหนี้ ไม่ว่าหนี้นั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ผู้นั้นเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ            2. ต้องเป็นหนี้ที่ยังไม่ขาดอายุความและมีหลักฐานโดยชัดแจ้งที่สามารถฟ้องลูกหนี้ได้
กรณีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตซึ่งมีสัญญาปร กรณีการยกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ต้องออกใบกำกั