เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีก่อนขออนุมัติยื่นแบบ ภ.พ.30 และชำระภาษีรวมกันที่สำนักงานใหญ่ หากสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขามีเครดิตภาษีเหลืออยู่ สามารถยกเครดิตภาษีไปใช้ได้หรือไม่ หรือต้องขอคืนเป็นเงินสดอย่างไร

          ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ยื่นแบบ ภ.พ.30 เป็นรายเดือนภาษี พร้อมกับชำระภาษี (ถ้ามี) ตามมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร  ถ้ามีสถานประกอบการหลายแห่ง การยื่นแบบฯ และชำระภาษี ให้แยกยื่นแบบฯ และชำระภาษีเป็นรายสถานประกอบการ ทั้งนี้ เว้นแต่จะยื่นคำร้องต่ออธิบดีขออนุมัติยื่นแบบฯ และชำระภาษีรวมกัน ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือ ณ สถานที่ที่อธิบดีกำหนด ตามมาตรา 83 วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร ก็ได้ และเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้วให้ถือปฏิบัติตั้งแต่เดือนภาษีที่อธิบดีกำหนดเป็นต้นไป           กรณีสถานประกอบการแต่ละแห่งมีเครดิตภาษีคงเหลืออยู่ก่อนได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบฯ และชำระภาษีรวมกันนั้น  ต่อมาเมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบฯ และชำระภาษีรวมกัน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแห่งใดแห่งหนึ่ง  ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบฯ และชำระภาษีรวมกัน ตามมาตรา 84 และ มาตรา 84/1แห่งประมวลรัษฎากร           ดังนั้น  ตั้งแต่เดือนภาษีที่ได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบฯ และชำระภาษีรวมกันที่สำนักงานใหญ่  สำนักงานใหญ่มีสิทธินำเครดิตภาษีของสาขามาใช้เป็นเครดิตภาษีของสำนักงานใหญ่ได้​
กรณีกรรมการผู้จัดการลงนามเพียงคนเดียว แต กรณีการจ้างทำของผู้ว่าจ้างจัดส่งวัตถุดิบ