กรณีกรรมการผู้จัดการลงนามเพียงคนเดียว แต่ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลระบุ 2 คน สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 ได้หรือไม่

          กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นการยื่นแบบ ภ.พ.30 ที่ชอบ ตามมาตรา 7 แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว
กรณีกรมสรรพากรอำนวยความสะดวกให้นายจ้างเป กรณีก่อนขออนุมัติยื่นแบบ ภ.พ.30 และชำระภ