เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีกรมสรรพากรคืนภาษีล่าช้า ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้เสียภาษีหรือไม่

          กรมสรรพากรจะให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของภาษีอากรที่ได้รับคืน โดยไม่คิดทบต้นและไม่เกินจำนวนเงินภาษีอากรที่ได้รับคืน จนถึงวันที่ที่ลงในหนังสือแจ้งคืนเงินภาษี ดังนี้           1. คืนเงินภาษีอากรที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจากวันครบระยะเวลา 3 เดือนนับแต่                (1) วันสิ้นกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับการขยาย หรือเลื่อนให้ ถ้าผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรต้องยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับเงินภาษีอากรที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย หรือ                (2) วันยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร ถ้าผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับเงินภาษีอากรที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย           2. คืนเงินภาษีอากรที่ชำระตามแบบแสดงรายการไม่ว่าจะชำระพร้อมกับการยื่นหรือไม่ คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจากวันครบระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร           อนึ่ง การคิดดอกเบี้ยดังกล่าวจะคิดให้ต่อเมื่อได้มีการยื่นแบบแสดงรายการ หรือคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือภายในเวลาที่ได้รับการขยายหรือเลื่อนให้           ในกรณีที่เจ้าพนักงานเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ผู้ยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรต้องนำเอกสารหรือหลักฐานไปแสดงภายในกำหนดเวลาที่เจ้าพนักงานสั่ง แต่ไม่น้อยกว่า 15 วันนับแต่วันได้รับคำสั่งเป็นหนังสือ หากผู้ยื่นคำร้องฯ ไม่นำเอกสารไปแสดงภายในกำหนดเวลา ให้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาต่ออธิบดี กรณีมีเหตุสมควรอธิบดีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ แต่จะระงับการคิดดอกเบี้ยให้ในระหว่างเวลาที่ขยายให้จนถึงวันที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน และถ้าผู้ยื่นคำร้องฯ ไม่ปฏิบัติภายในเวลาที่กำหนด หรือภายในเวลาที่ขยาย จะระงับการคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันสุดท้ายของเวลาที่เจ้าพนักงานสั่งการ ตามมาตรา 4 ทศ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 161 (พ.ศ.2526)  
กรณีกรมศุลกากรเรียกประเมินอากรขาเข้าเพิ่ กรณีกรมสรรพากรอำนวยความสะดวกให้นายจ้างเป