กรณี องค์การบริหารส่วนตำบล ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้เกิน ใครมีหน้าที่ขอคืนภาษี

          ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นผู้ขอคืน ตามมาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 38) พ.ศ.2557
ก. เป็นผู้ผลิตขายสินค้าให้ ข. จำนวน 1.25 กรณีกรมศุลกากรเรียกประเมินอากรขาเข้าเพิ่