เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ก. ดำเนินการจัดหาเอกชนเพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง โดยวิธีว่าจ้างเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และ ก. จะจ่ายค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายทางการเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนทั้งหมดภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง เข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของ ตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นการให้บริการที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร ดอกเบี้ยค่าก่อสร้างและดอกเบี้ยเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างเรียกเก็บจาก ก. เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าว และเป็นฐานภาษีที่ผู้รับจ้างได้รับจากการให้บริการ ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ผู้รับจ้างที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก ก. เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นจากดอกเบี้ยทั้ง 2 จำนวน ตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ก. ดำเนินการจัดหาเอกชนเพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง โดยวิธีว่าจ้างเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และ ก. จะจ่ายค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายทางการเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนทั้งหมดภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
ก ได้ทำสัญญากับบริษัท E ตั้งขึ้นตามกฎหมา ก. เป็นผู้ผลิตขายสินค้าให้ ข. จำนวน 1.25