บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร บริษัททำสัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง ระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินคืน หากบริษัทนำทรัพย์สินดังกล่าวไปบริจาคให้แก่ส่วนราชการ เพื่อบริจาคให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน บริษัทต้องถือมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหลังหักค่าเสื่อมราคาที่ยังเหลืออยู่ ณ วันบริจาค เป็นรายจ่ายใช่หรือไม่

บริจาคทรัพย์สินที่ได้รับคืนจากผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาให้แก่ส่วนราชการเพื่อบริจาคให้สถานศึกษา

บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร บริษัททำสัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง ระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินคืน หากบริษัทนำทรัพย์สินดังกล่าวไปบริจาคให้แก่องค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา บริษัทสามารถนำมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหลังหักค่าเสื่อมราคาที่ยังเหลืออยู่ ณ วันบริจาค เป็นรายจ่ายได้หรือไม่ และต้องนำมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ภาระภาษี กรณีบริจาคทรัพย์สินที่ได้รับคืนจากผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาให้แก่องค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล

บริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร บริษัททำสัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง ระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าผู้เช่าจะส่งมอบทรัพย์สินคืน หากบริษัทนำทรัพย์สินดังกล่าวไปบริจาคให้แก่ รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น บริษัทต้องนำมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และจะใช้ราคาใด เป็นฐานในการคำนวณภาษี รวมทั้งมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินหลังหักค่าเสื่อมราคาที่ยังเหลืออยู่ ณ วันบริจาค บริษัทสามารถนำมาบันทึกเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้หรือไม่

ภาระภาษี กรณีบริจาคทรัพย์สินที่ได้รับคืนจากผู้เช่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาให้แก่รัฐบาล

บริษัทซื้อผลิตผลทางการเกษตร เช่น องุ่น ส้ม แครอท บล็อกโครี่ มาคั้นเป็นน้ำผลไม้สด โดยไม่ได้ปรุงแต่งสี รสชาติ ไม่ใส่สารกันบูด หลังจากนั้นนำน้ำผลไม้บรรจุขวดพลาสติกใสปิดฝา (เหมือนขวดน้ำดื่ม) ขนาดต่างๆ ติดฉลากชื่อสินค้า และได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา จำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆ ในประเทศ บริษัทจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแจกน้ำผลไม้ ซึ่งมีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับสินค้าที่ขาย เพื่อทดลองชิมก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า หรือเทน้ำผลไม้ใส่แก้วขนาด 3-5 ซีซี ให้ชิมโดยไม่คิดราคา ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

แจกน้ำผลไม้สดเพื่อขายให้ชิมก่อนตัดสินใจซื้อโดยไม่คิดราคาไม่ต้องนำมารวมเป็นฐานภาษี

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี