บริษัทประกอบกิจการให้บริการสนามกอล์ฟ เรียกเก็บค่าบำรุงสนามกอล์ฟเป็นรายปี โดยจะออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าชำระค่าบำรุงสนามกอล์ฟภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ในปี 2543 - 2547 มีลูกหนี้ค้างชำระค่าบำรุงสนามกอล์ฟ จำนวนทั้งสิ้น 2,130,000 บาท ซึ่งตั้งเป็นหนี้สงสัยเผื่อจะสูญไว้ทั้งจำนวน บริษัทได้ติดตามทวงถามด้วยวาจา แต่ลูกค้ามิได้ชำระ ต่อมาปี 2549 บริษัทได้ทวงถามทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แต่ไปรษณีย์บางส่วนถูกส่งกลับคืน บริษัทจะจำหน่ายหนี้สูญ ซึ่งต้องเป็นหนี้ที่ยังไม่ขาดอายุความ หนี้ค่าบำรุงสนามกอล์ฟมีอายุความการดำเนินคดีแพ่งเป็นระยะเวลาเท่าใด

หนี้สูญที่จะจำหน่ายจากบัญชีลูกหนี้ได้ ต้องเป็นหนี้ที่ยังไม่ขาดอายุความ 10 ปี

นาย ส. กู้ยืมเงินจากธนาคาร โดยนำที่ดินของนาย อ. (บิดา) จำนองค้ำประกันหนี้ดังกล่าวในปี 2538 ต่อมาในปี 2543 นาย อ. เสียชีวิต นาย ส. ได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครั้งแรกพร้อมทั้งจดทะเบียนรับโอนมรดกระหว่างจำนอง ไถ่ถอนจำนองจากธนาคาร และจำนองเป็นประกันกับธนาคาร ในวันที่ 30 กันยายน 2545 ในปี 2548 นาย ส. ได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้อีกครั้ง และได้นำที่ดินดังกล่าวไปขายให้นาง น. เพื่อนำมาชำระหนี้ให้แก่ธนาคาร การขายที่ดินดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หรือไม่

ขายที่ดินที่ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี