การบันทึกบัญชี แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ การบันทึกบัญชี แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ หลักการบันทึกบัญชีคู่ เดบิต เครดิต

เนื่องจากจะมี ปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการบัญชี และการจัดทำงบการเงิน

แบบ ภ.พ.20 หาย ชำรุด ต้องทำอย่างไร

แบบคำร้อง/คำขอ กรณีใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) สูญหาย ชำรุด

ขอทราบที่ตั้งของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 2

ที่ตั้งสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 2

การลดเงินเพิ่มอากรแสตมป์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 129 กับคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป.84/2542ฯ ใช้ต่างกันอย่างใด

ความแตกต่างของการลดเงินเพิ่มอากรแสตมป์ระหว่างกฎกระทรวง ฉบับที่ 129 กับคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป.84/2542ฯ

กิจการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.52 เมื่อไหร่

กิจการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.52 ภายใน 150 วัน

บริษัทเช่านั่งร้านจากบริษัท ก ได้รับใบกำกับภาษีแยกเป็น 2 รายการ คือ ค่าเช่านั่งร้าน และค่าบริการติดตั้ง บริษัทต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร

นิติบุคคลจ่ายค่าเช่านั่งร้านที่แยกเป็นค่าเช่าและค่าบริการติดตั้ง ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย จากยอดรวม

ขอทราบที่ตั้งของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2

ที่ตั้งสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2

ขอทราบที่ตั้งของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 2

ที่ตั้งสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 2

กรณีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 เกินกำหนดเวลา จะมีผลอย่างไร

ค่าปรับอาญา กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.2 เกินกำหนดเวลา

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี