บริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2552 ฉบับเพิ่มเติม ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 โดยได้ยื่นแบบฯ ฉบับปกติ ไว้ภายในกำหนดเวลา วันที่ 16 มีนาคม 2552 วันทำการถัดไปจากวันที่ 15 มีนาคม 2552 ซึ่งตรงกับวันหยุด อยากทราบว่า บริษัทสามารถทดวันในการคำนวณเงินเพิ่ม โดยเริ่มนับวันคำนวณเงินเพิ่มเดือนแรกเมื่อพ้นกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2552 และเริ่มนับเดือนที่สองตั้งแต่พ้นกำหนดเวลายื่นแบบฯ กรณีวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดในวันที่ 21 เมษายน 2552 ไปจนชนวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ถูกต้องหรือไม่ หากบริษัทยื่นแบบฯ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 จะเสียเงินเพิ่มอย่างไรบ้าง

การคำนวณเงินเพิ่ม กรณียื่นแบบ ภ.พ.30 ฉบับเพิ่มเติม และวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ฉบับปกติ ตรงกับวันหยุด

กองทุนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2542 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บ. และธนาคารเป็นบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งมีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัท โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียนโครงการ 1,540,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 154 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน 10 บาท ณ ปัจจุบันมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 10 ราย หลังจากประกอบกิจการมาเป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน มีเงินสดเหลือจำนวนมาก จึงมีการลดหน่วยลงทุน จำนวน 19.25 ล้านหน่วย โดยจ่ายคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 10.63 บาท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เงินลดทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคืนส่วนนี้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้หรือไม่

การลดหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

บริษัทรับผู้ฝึกงานด้านธุรกิจ (Business Trainee) ชาวต่างประเทศจำนวน 7 คน เข้ามาฝึกงานภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลฝรั่งเศส โดยมีระยะเวลาฝึกงานประมาณ 10 - 16 เดือน ทั้งนี้ผู้ฝึกงานจะได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงต่อเดือนจากรัฐบาลฝรั่งเศสในฝรั่งเศส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักและอาหารระหว่างการฝึกงานในไทย นอกจากเบี้ยเลี้ยงจำนวนดังกล่าว บริษัทและรัฐบาลฝรั่งเศสไม่ได้จ่ายเงินอื่นใดให้แก่ผู้ฝึกงานอีก เงินเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับจะได้รับการยกเว้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในไทยหรือไม่

เงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฝึกงานธุรกิจเพื่อความมุ่งประสงค์ในการครองชีพได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 นาย สุ ขายตึกพร้อมที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยให้แก่นางสาว ข. และนาย ส. โดยนาย สุ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2542 และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 นาย สุ ซื้อที่ดินจากบริษัท ท.จำกัด และทำสัญญาว่าจ้างบริษัท พี ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย โดยแบ่งจ่ายตามผลสำเร็จของงานรวม 9 งวด ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2547 อยากทราบว่า นาย สุ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายที่อยู่อาศัยแห่งเดิมและซื้อที่อยู่อาศัยแห่งใหม่หรือไม่

เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งเดิม และซื้อที่ดินเปล่าและสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่โดยทำสัญญาแยกต่างหากไม่ได้รับยกเว้นภาษีเง

บริษัทได้รับหนังสือประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 16) กำหนดให้การเสียอากรตามที่กำหนดไว้ในอัตราตามราคาสูงกว่าอัตราร้อยละ 5 ให้ลดอัตราอากรลงเหลืออัตราร้อยละ 5 แต่ ตามมาตรา 79/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้นำอากรขาเข้า ซึ่งได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนมารวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย หากบริษัทได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าจากอัตราปกติอัตราร้อยละ 15 ลดลงเหลืออัตราร้อยละ 5 จะต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือไม่

การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากรไม่ต้องนำมารวมเป็นฐานภาษี

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี