บริษัทมีสำนักงานใหญ่และสาขา โดยประกอบกิจการทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นสัดส่วน 86:14 ของรายได้ทั้งหมด (รายได้รวมของสำนักงานใหญ่ และสาขา) แต่เฉพาะรายได้ของสำนักงานใหญ่ มีรายได้จากกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มคิดเป็นอัตราร้อยละ 98 ของรายได้ทั้งหมด สำหรับที่สาขามีรายได้จากกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นอัตราร้อยละ 52 ของรายได้ทั้งหมด มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มของสำนักงานใหญ่ โดยนำภาษีซื้อทั้งจำนวนไปหักออกจากภาษีขาย สำหรับที่สาขายังคงคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มโดยการเฉลี่ยภาษีซื้อต่อไป

การเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้ต้องใช้ฐานรายได้ของทุกสถานประกอบการรวมกัน

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดสวน ดูแลสวน และขายต้นไม้ให้แก่เอกชนทั่วไป รวมทั้งส่วนราชการต่างๆ ต่อมาผู้ถือหุ้นของบริษัทนำต้นไม้อันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวมาลงทุนในบริษัทเพื่อขยายกิจการ โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 14,000,000 บาท ทั้งนี้ต้นไม้ที่นำมาลงทุนเป็นต้นไม้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ และในการนำมาลงทุนได้มีการประเมินราคาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ จึงขอทราบว่า กรณีผู้ถือหุ้นนำต้นไม้อันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่มีมาแต่เดิมมาลงทุน จะต้องถือเป็นเงินได้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือได้รับยกเว้นเงินได้ ตามมาตรา 42(9) แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็นการขายสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร

นำทรัพย์สินมาลงทุนในบริษัทโดยได้รับหุ้นตอบแทนถือเป็นเงินได้พึงประเมิน

ในปี 2554 นาย ก มีเงินได้ทั้งปี จำนวน 1,280,000 บาท จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ 143,500 บาท จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 128,000 บาท และจ่ายเงินซื้อหน่วยลงทุน RMF จำนวน 121,000 บาท สมรสกับนาง ข มีเงินได้ทั้งปี 1,100,000 บาท ซึ่งได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ 140,000 บาท จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 120,000 บาท และจ่ายค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF จำนวน 100,000 บาท นาง ข ใช้สิทธิแยกยื่นเสียภาษี นาย ก และนาง ข สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญไปหักลดหย่อนได้เท่าไหร่

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ กรณีสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ และต่างฝ่ายต่างซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี