สายการบินต่างประเทศประกอบกิจการรับขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ จดทะเบียนประกอบกิจการในไทย แต่งตั้งให้บริษัท ป. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในไทยเป็นตัวแทนขายตั๋วโดยสารเป็นการเหมาแบบแพ็คเก็จ (Package) รวมจองห้องพักโรงแรม บริการรถโดยสารไป - กลับระหว่างโรงแรมกับสนามบินในต่างประเทศ โดยบริษัท ป. จะออกหลักฐานเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทในอัตราร้อยละ 3 ของค่าตั๋วโดยสาร ไม่รวมค่าห้องพักโรงแรมและค่าบริการรถรับ - ส่ง โดยบริษัทได้นำรายได้จากการขายตั๋วโดยสารแบบแพ็คเก็จดังกล่าว ถือเป็นรายได้ทั้งจำนวน โดยยื่นแบบ ภ.ง.ด.52 เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 3 ของยอดรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ บริษัทเสียภาษีถูกต้องหรือไม่

การรับรู้รายได้ของสายการบิน กรณีขายตั๋วโดยสารแบบแพ็คเก็จผ่านตัวแทน

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี