นำข้อมูลออกจากโปรแกรม Payroll มาใช้ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ (Diskette) ได้หรือไม่

software House ที่รองรับ กรณีการยื่นแบบด้วยสื่อฯ กับกรมสรรพากร

ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ (Diskette) หากเคยใช้งานโปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับปี 2551 แล้ว ในปี 2552 นี้จะสามารถใช้โปรแกรมคำนวณของปี 2551 ที่ผ่านมาได้เลยหรือไม่

ชี้แจงการใช้โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับการยื่นแบบด้วยสื่อฯ (Diskette) สำหรับปี 2552 (กรณีรายที่ใช้โปแกรมของปี 2551 ที่ผ่านมา)

สื่อ ที่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายใช้ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ (Diskette) คืออะไร

ความหมายของคำว่า สื่อ ที่ใช้ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี