บริษัท ก. จำกัด (มหาชน) ได้นำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ใหม่เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548 โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทจะได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ.2544 ใช่หรือไม่

การลดอัตราภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ.2544 กรณีจดทะเบียนระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี

บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ บริษัท ก จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

จ่ายเงินปันผลให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัทจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศให้กับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT กรณีบริษัทโทรศัพท์จากไทยไปต่างประเทศ ต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

บริษัทจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศให้กับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT กรณีบริษัทโทรศัพท์จากไทยไปต่างประเทศ ต้องถูกเรียกเก็บภาษ

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้ทำการยืมใบหุ้นจากบริษัท A จำกัด (มหาชน), บริษัท B จำกัด และนาย ก เพื่อค้ำประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคาร และนำเงินดังกล่าวมาให้บริษัทแม่กู้ยืม ต่อมาบริษัทแม่และบริษัท ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ บริษัทมีภาษีซื้อที่เกิดจากค่าธรรมเนียมในการยืมใบหุ้น ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูกิจการ ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย ค่าแปลเอกสาร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารที่เช่า โดยบริษัทได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 เครดิตภาษีซื้อมาโดยตลอดและขอคืนเงินภาษีเป็นเงินสดในเดือนภาษีพฤษภาคม 2546 ถามว่าภาษีซื้อดังกล่าวบริษัทสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่

ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืนไม่ได้

บริษัทจำกัด (มหาชน) มีศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า "บริษัทจำกัด (มหาชน)"

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี