บริษัท พ. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทออสเตรเลีย จำกัด (บริษัท ฟ.) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายออสเตรเลีย มิได้ประกอบกิจการในไทย เป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ แก่บริษัท ทั้งนี้บริษัท ฟ. จะให้บริการในต่างประเทศ โดยไม่มีการถ่ายทอดข้อมูลที่มีข้อหวงกันแต่อย่างใดทั้งสิ้น และผลงานคำปรึกษาต่างๆ ทั้งหมดตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการตามสัญญาฯ บริษัท ฟ.มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในไทยหรือไม่ และเมื่อบริษัทจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวให้กับบริษัท ฟ.บริษัทจะมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่

บริษัทต่างประเทศให้บริการเป็นที่ปรึกษาไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในไทย

บริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดได้ทำหนังสือสัญญากิจการร่วมค้า เพื่อเข้าร่วมกันประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยวบนเกาะสมุย ทั้งสองฝ่ายเข้ามีส่วนร่วมในสิทธิและความรับผิดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับกิจการร่วมค้า โดยเฉพาะในผลกำไรหรือผลขาดทุน โดยแต่ละฝ่ายรับผิดชอบอัตราร้อยละ 50 แต่บริษัททั้งสองมิได้ร่วมลงทุนในกิจการ (บริษัทเป็นผู้ลงทุนฝ่ายเดียว) ไม่มีการแบ่งผลกำไรขาดทุนระหว่างกัน ในการรับเงินค่าก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินในนามบริษัทเป็นผู้รับเงินแต่เพียงผู้เดียว ลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นกิจการร่วมค้าหรือไม่

ทำหนังสือสัญญากิจการร่วมค้าแล้วแต่มีการลงทุนฝ่ายเดียว ไม่มีการแบ่งผลกำไร ถือเป็นกิจการร่วมค้า

บริษัท ก ประกอบธุรกิจทางด้านอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ ซึ่งให้บริการร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป (Catalog online) โดยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้า และบริการ eShopping Mall ครบวงจร เพื่อให้บริการแก่ร้านค้าที่ประสงค์จะมีหน้าร้านไว้ขายสินค้าและบริการ รวมทั้งบริการจดทะเบียนโดเมนเนม อีเมล์โฮสติ้ง และโคโลเคชั่น ได้ตกลงขายธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ให้แก่บริษัท ข (บริษัทผู้ซื้อ) ซึ่งจะได้รับการโอนลิขสิทธิ์ สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิในการใช้เว็บไซต์ หรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ก โดยมีการแบ่งจ่ายค่าตอบแทนเป็น 2 ส่วน คือ อัตราร้อยละ 30 เมื่อลงนามในสัญญา และที่เหลือจะชำระเมื่อบริษัท ก ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาครบถ้วนแล้ว บริษัทผู้ซื้อจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ และบริษัท ก มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ภาระภาษี กรณีขายธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โดเมนเนม อีเมล์โฮสติ้ง โคโลเคชั่น

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี