เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ประกอบการพาณิชยกิจควรปฏิบัติอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ประกอบการพาณิชยกิจควรปฏิบัติอย่างไร? 😮


ตอบ: +++เมื่อจดทะเบียนแล้ว
1.ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ที่หน้าสำนักงานแห่งใหญ่ โดยเปิดเผยภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียน และสำนักงานสาขา ทุกแห่ง จะต้องใช้ชื่อและจัดให้มีป้าย
เช่นเดียวกับสำนักงานใหญ่ และต้องมีคำว่า “สาขา” ด้วย
2. เมื่อรับใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว จะต้องแสดงในทะเบียนพาณิชย์ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย

เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ประกอบการพาณิชยกิจควรปฏิบัติอย่างไร
เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ประกอบการพาณิชยกิจควรปฏิบัติอย่างไร

Scroll to Top