สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ (Specific Identifiable Intangible Assets)

Click to rate this post!
[Total: 121 Average: 5]

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ (Specific Identifiable Intangible Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มีกายภาพ เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในการเช่า หรือหนังสืออนุญาตสัมปทาน เป็นต้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ (Specific Identifiable Intangible Assets)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ (Specific Identifiable Intangible Assets)
Scroll to Top