สัญญาเช่า มีกี่ประเภท

Click to rate this post!
[Total: 26 Average: 5]

การจัดประเภทของสัญญาเช่า สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้

1. สัญญาเช่าการเงิน คือ สัญญาเช่าที่โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้เช่า จากความหมายดังกล่าว สามารถที่จะสรุปเป็นสัญญาเช่าการเงินได้ดังนี้ เป็นสัญญาเช่าระยะยาว ที่ผู้เช่าเปรียบเสมือนเจ้าของสินทรัพย์ มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากทรัพย์สินให้แก่ผู้เช่า เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ยังคงเป็นของผู้ให้เช่า ผู้เช่าเลือกซื้อสินทรัพย์ที่เช่านั้นหรือไม่ก็ได้ ในการเลือกซื้อราคาที่ซื้อมักจะต่ำกว่าราคายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่สิทธิการเลือกซื้อมีผลบังคับใช้ ปกติสัญญาเช่ามักจะให้ผู้เช่าประกันความเสียหาย และผู้เช่าจะต้องเสียค่าบำรุงสินทรัพย์ที่เช่าเอง

2. สัญญาเช่าดำเนินงาน คือ สัญญาเช่าที่ไม่ใช่สัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดำเนินงาน ซึ่งก็คือสัญญาเช่าที่ไม่ได้มีการโอนความเสี่ยง และผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดที่เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่า สามารถสรุปเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานได้ดังนี้ เป็นสัญญาเช่าที่ผู้เช่าไม่ได้มุ่งหวังจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์เหนือสินทรัพย์นั้น อายุของสัญญาเช่ามักจะสั้นกว่าอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้เช่าอาจจะนำสินทรัพย์นั้นไปให้ผู้อื่นเช่าต่อได้อีก ในการบำรุงรักษาสินทรัพย์ที่เช่า หรือการซ่อมแซมสินทรัพย์ที่เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบ ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญานั้นก่อนกำหนดได้ หากเห็นว่าสินทรัพย์ที่เช่านั้นหมดประโยชน์ลง

สัญญาเช่า มีกี่ประเภท
สัญญาเช่า มีกี่ประเภท
Scroll to Top